สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต

สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต

 

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดกิจกรรมสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสมาร์ทกริด หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย โดยจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องแคทลียา
1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ