ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” ณ โรงเรียนบ้านหนองคัน จ. เพชรบูรณ์

มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บมจ. อีซี่บาย พร้อมด้วยพนักงานร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมมือร่วมใจช่วยกันต่อยอดสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่น้องๆ โรงเรียน   บ้านหนองคัน อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ ภายใต้กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน โดยคุณไพฑูรย์ ขันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคัน เป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องสนามเด็กเล่น    ชุดเครื่องยาสามัญ พันธุ์พืช และพันธุ์ปศุสัตว์ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ บ้านหนองคัน

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”

ซึ่งกิจกรรมนี้ น้องๆ นักเรียนจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้การทำเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยมีชมรมอาสาพัฒนาสุข มาร่วมให้ความรู้การทำการเกษตรที่ถูกต้อง เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ส่งต่อความรู้นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน คนในชุมชน และสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การให้ความรู้ในการทำเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืนนั้น  เป็นการศึกษานอกห้องเรียนอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของอีซี่บายที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพชีวิตนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”

ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน”