"นราพัฒน์" เปิดงานรวมพลังชาวสวนภาคตะวันออก

"นราพัฒน์" เปิดงานรวมพลังชาวสวนภาคตะวันออก

ยื่นขอรับรองมาตรฐาน" GAP"  และ"GMP" สู้ศึกมาตรการคุมเข้มนำเข้าผลไม้จากไทยของ"จีน"  มั่นใจส่งออกลำไยนอกฤดูปีนี้ฉลุย

"นราพัฒน์" กระทุ้งเกษตรกร-ล้งผลไม้ภาคตะวันออก  เร่งยื่นขอรับรองมาตรฐาน" GAP"  และ"GMP" สู้ศึกมาตรการคุมเข้มนำเข้าผลไม้จากไทยของ"จีน"   ด้านสวพ.6  มั่นใจส่งออกลำไยนอกฤดูปีนี้ฉลุย  เกษตรกรรายย่อยตื่นตัวเข้าสู่มาตรฐาน
   นายนราพัฒน์  แก้วทอง   ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน"รวมพลังชาวสวนภาคตะวันออกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP" ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีว่า    ปัจจุบันภาคตะวันออกมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชGAP เป็นจำนวนมาก    นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตร    เน้นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน   สร้างการชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่    เกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังตลาดต่างประเทศ    ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามออกมาตรการแก้ปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำและปริมาณผลผลิตล้นตลาดมาอย่างต่อเนื่อง    โดยพัฒนาระบบการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพ จนทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ   โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และลำไยซึ่งภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศแนวทางบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรได้เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้รวมกลุ่มเพื่อผลิตไม้ผลในลักษณะแปลงใหญ่อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต เป็นต้น
ทั้งนี้    กระทรวงเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗    ซึ่งเป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร หรือFood Safety  ซึ่งปัจจุบัน เป็น ๑ ใน ๑๕ นโยบายสำคัญ ของกระทรวงฯ ในโครงการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practices : GAP) คือ แนวทางในการทำการเกษตร   เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมืไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลคุ้มค่การลงทุนการผลิตตามมาตรฐาน GAPก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสิ่งแวดล้อม ศรษฐกิจ และสังคม 
ด้านนายชลธี   นุ่มหนู   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  (สวพ.6)   กล่าวว่าภาคตะวันออกนับเป็นแหล่งผลิตไม้ผลส่งออกไปยังต่งประเทศ เช่น  ทุเรียน มังคุด ลำไย มะม่วง และกล้วยไข่ซึ่งประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยในปี ๒๕๖๒ จีนมีการเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบสินค้านำเข้าเป็น ทบวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน     จึงได้มีมาตรการคุมเข้มเรื่องการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยมากขึ้น โดยมีข้อตกลงให้ทั้ง ๒ ฝ่าย
แจ้งข้อมูลสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ ๕ ชนิดตามพิธีสาร    พร้อมให้มีการระบุรหัสโรงคัดบรรจุลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับ
โดยฝ่ายจีนกำหนดให้เริ่มดำเนินการ ตามข้อตกลง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖เป็นต้นไป ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกตื่นตัวและให้ความสนใจ
เข้ามายื่นคำร้องขอการรับรองแหล่งผลิต GAPพืชและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุเข้ามายื่นขอการรับรองมาตรฐาน GMP โรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือกเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอีกเป็นจำนวนมากเช่นกัน
 ดังนั้น   กรมวิชาการเกษตรโดยสวพ.6 ในฐานะผู้รับผิดชอบภารกิจในการดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ด้านพืช ในพื้นที่ภาคตะวันออก   จึงได้ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดจันทบุรี   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดจันทบุรี ดำเนินงานด้วยมาตรการเชิงรุกโดยการจัดงาน "รวมพลังชาวสวนภาคตะวันออก เข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชาวสวนภาคตะวันออก ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้โดยปราศจากเงื่อนไขการกีดกันทางการค้า
สำหรับการจัดงานในวันนี้มีเกษตรกรชาวสวนทั้ง๗ จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน   โดยกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษและเสวนาเรื่อง GAP และ GMP    การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่   การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP   การรับรองโรงคัดบรรจ GMP ขั้นตอนกระบวนการส่งออกเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีการบริหารสินเชื่อ ธกส. และนิทรรศการใช้เคมีภัณฑ์   การบริการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร  การบริการขึ้นทะเบียนและรับสมัครเกษตรกร GAP  โรงคัดบรรจุ GMP  โดยกรมวิชาการเกษตร และ การบริการวิเคราะห์ดินน้ำปุ๋ยและการวินิจฉัยศัตรูพืชโดยมีเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้   เชื่อว่าเกษตรกรชาวสวนในภาคตะวันออก จะได้รับประโยชน์จากการมาร่วมงานครั้งนี้    และสามารถผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุได้รับการรับรอง GMP ช่วยให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคและคู่ค้าสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้    อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวและมั่นใจจากการรวมพลังของเกษตรกร   ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุในการตื่นตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานGAPและGMP  จะทำให้การส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกไปจีน  โดยเฉพาะลำไยนอกฤดูกาลปีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นแน่นอน