โครงการ “ประทีปเด็กไทย”

โครงการ “ประทีปเด็กไทย”

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมสนับสนุนโครงการ “ประทีปเด็กไทย”

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 270,000 บาท สำหรับโครงการ “โครงการประทีปเด็กไทย” จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมถึงทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี เพื่อให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมไทย ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้