“ดีป้า” หนุนสตาร์ทอัพไทยโชว์ไอเดียยกระดับภาคการเกษตร

“ดีป้า” หนุนสตาร์ทอัพไทยโชว์ไอเดียยกระดับภาคการเกษตร

เผยโฉมผู้ชนะการนำเสนอแนวคิด “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร”

2 ตุลาคม 2562, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยโฉมผู้ชนะกิจกรรมการนำเสนอแนวคิด (Pitching) ในหัวข้อ ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร พร้อมเร่งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จริงในภาคการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรไทยสู่ “เกษตรอัจฉริยะ”

“ดีป้า” หนุนสตาร์ทอัพไทยโชว์ไอเดียยกระดับภาคการเกษตร

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า ที่ผ่านมา ดีป้ามีนโยบายการทำงานร่วมกับภาคการเกษตรที่ต้องการเปลี่ยนผ่านตนเองสู่ยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ เพื่อเปลี่ยนจากเกษตรพื้นฐานสู่ “เกษตรมูลค่าเพิ่ม” ซึ่งแข่งขันกันที่ต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิต

โดยผลจากการจัดงาน “รวมพลคนเกษตรดิจิทัล” สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนการตลาดแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการภาคการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้ผู้ชนะจากกิจกรรมการนำเสนอแนวคิด (Pitching) ในหัวข้อ “ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรไทยอย่างไร” ซึ่งมีผลงานจากเหล่าวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อผลงาน Cropperz ระบบประกวดราคาผลผลิตทางการเกษตร (e-bidding Platform for Agriculture) โดย นายณัฐพงศ์ ดัดสันเทียะ ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลความต้องการของตลาด และช่วยยกระดับภาคธุรกิจให้สามารถพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมราคา และปริมาณได้ตรงตามความต้องการของตลาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ชื่อผลงาน ศูนย์บริการการปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรระดับท้องถิ่น โดย นายธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล ศูนย์บริการและให้คำปรึกษาด้านการเกษตรที่นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาใช้งานแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโดรนสำหรับฉีดพ่นสารเหลวรูปแบบต่าง ๆ โดรนหว่านเมล็ดพืช โดรนหว่านข้าว โดรนหว่านปุ๋ยชนิดเม็ด และโดรนสำรวจสุขภาพพืชด้วยกล้อง Multispectral นอกจากนี้ ยังให้บริการวิเคราะห์สุขภาพพืชด้วยโดรน เครื่องมือชี้วัดทางการเกษตร ระบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ และเก็บค่าสภาพอากาศแวดล้อม อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางลม ความกดอากาศ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์การดูแลพืช พร้อม Software และ Cloud Server สำหรับการใช้งาน รวมถึงโปรแกรมบริหารจัดการด้านเกษตรครบวงจรในรูปแบบของ “ฟาร์มอัจริยะ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ชื่อผลงาน QBP Farmbook Thai Nationality Platform โลกแห่งฟาร์มบุคจะเชื่อมโยงทุกคนในโลกของเกษตรกรรม โดย นายธิติพันธ์ บุญมี ระบบนิเวศน์ภาคการเกษตรที่จะเชื่อมโยงบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค เพื่อเกิดเป็น “Multisided Market” ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรไทย