โครงการ ส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม ของวิทยาลัยดุสิตธานี

โครงการ ส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม ของวิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดกิจกรรมส่งต่อให้กับสังคมและชุมชนใกล้เคียง

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุก ๆ ด้านของการศึกษาแบบองค์รวม “ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม”คือหนึ่งในนั้นที่องค์กรให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน กิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังหลักจริยธรรมให้กับนักศึกษาได้อีกด้วย

 

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ฝึกสอนและให้คำปรึกษาโดยอาจารย์วิมล  อุ่นเพ็ชร์ จัดกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม”คือการจัดหลักสูตรอบรมการจัดช่อดอกไม้ และช่อเข็มกลัดประดับอกให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อเป็นความรู้และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ ศูนย์ชุมชนพิทักษ์วัดไทร

 

ซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานียังได้จัดกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการสอนพับผ้าสวยงาม ฝึกสอนและให้คำปรึกษา โดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านอาชีพ

 

โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดยนักศึกษานั้น นอกเหนือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมของนักศึกษาแล้วนั้น ยังถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการที่เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยไปช่วยเหลือสังคม ถือเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการสื่อสาร และเพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก