MMP CORP.  พร้อมใจ ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ

MMP CORP.  พร้อมใจ ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ

เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น นำทีมพนักงาน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ไม่ให้ถูกฆ่าไปเป็นอาหารช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร

                       

คุณสุพจน์  หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.)  นำทีมพนักงาน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ไม่ให้ถูกฆ่าไปเป็นอาหาร และยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่ยากจนในโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำรง  ซึ่งจะถูกควบคุมดูแลโดยกรมปศุสัตว์   ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมือง ตำบลบางปรอท จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562