PEA มอบเงินสนับสนุนให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

PEA   มอบเงินสนับสนุนให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นายสมพงษ์ ปรีเปรมและเภสัชกรหญิง พัชรี ปรีเปรมคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเงินให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เภสัชกรหญิง พัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะ มอบเงินสนับสนุนในนามของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จำนวน 50,000,000.- บาท ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดหาคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ณ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆนี้

กองสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0-2590-9557
โทรสาร 0-2590-9558