อยุธยาเปิดโครงการดันโอท็อปสู่ตลาดอาเซียน

อยุธยาเปิดโครงการดันโอท็อปสู่ตลาดอาเซียน

พช.พระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการดันโอท็อปสู่ตลาดอาเซียน

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในขณะนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มี โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิป้ญญา และ นวัตกรรม ขึ้นระหว่างวันที 26 กรกฏาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ประกอบการ ด้านตัวสินค้าและการขยายช่องทางการตลาด  สอดรับกระแสโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาท ของ  Ecommerce  ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  ตอบสนองทั้ง ในส่วนของ online  และ  offline  ดังนั้นโครงการนี้จึงทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันทางการค้า ให้สินค้าโอท็อปสามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียน

งานจะเริ่มรับสมัคร ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม และไปอบรมกันต่อที่สํานักงาน เออีซี  เทรดเซ็นเตอร์ อาคาร1 ชั้น5  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยงานจะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด  “ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ภูมิปัญญาสากลสู่อาเซียน” ( Wisdom  Grown to Asean )  ซึ่งใน งานจะมีกิจกรรม  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยการวางรากฐานพัฒนาต่างๆ พร้อมคําแนะนํา  ส่งเสริมการขยายตลาดแบบออนไลน์ ทั้งในประเทศ และ สู่ตลาดอาเซียนก่อน โดยจะทําการคัดสรรสินค้าต้นแบบ 30 ราย เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นต้นแบบในการทําการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์  

“เราจัดเต็มนำร่องโครงการ อบรมผู้ประกอบการ สินค้าโอทอป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มศักยภาพทางการตลาดพร้อมคัดสรรสินค้าโอท็อปพระนครศรีอยุธยาต่อยอดสินค้าเปิดตลาดอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ในกิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน  กิจกรรมจะมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการโอท็อป ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเปิดตลาดทางการค้า สอนแบบวิเคราะห์ เจาะลึก และการลงมือทำ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก โครงการ AEC TRADE CENTER  ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นสินค้าเด่นของจังหวัด  สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-336-542/ 095-834-8389”นางสาวสุวรรณากล่าว