ทีเอ็มบี เสริมแกร่งความรู้เอสเอ็มอีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ทีเอ็มบี เสริมแกร่งความรู้เอสเอ็มอีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เปิดหลักสูตร “LEAN Supply Chain Master” รุ่น 15 เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ลดต้นทุน เน้นผลลัพธ์นำไปใช้ได้จริง

กรุงเทพฯ, 23 กรกฎาคม 2562 ทีเอ็มบี ชี้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศในปีหนึ่งๆ กว่า 1.63 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 10.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจหลากหลายประเภทมีทั้งธุรกิจที่เป็นต้นน้ำได้แก่ ธุรกิจเกษตรแปรรูป กลางน้ำได้แก่ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และปลายน้ำได้แก่ ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนที่เข็มแข็ง และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาก โดย ทีเอ็มบี ร่วมกับ สถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดหลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 15สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการ LEAN Supply Chain by TMB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชนผ่านเทคนิค LEAN Six Sigma มุ่งเน้นการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการในเครือข่ายเดียวกัน เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต “ได้มากกว่า” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 สิงหาคมนี้ อบรมฟรี! รับจำนวนจำกัดเพียง 100 บริษัทเท่านั้น

ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าที่บริหารบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทีเอ็มบีมีแนวทางสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยสามารถเติบโต “ได้มากกว่า” และต่อยอดธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกแง่มุมของเอสเอ็มอี รวมถึงองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้เอสเอ็มอีจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชี้ถึงความสำคัญของการลดต้นทุนเพื่อสร้างกำไร เสริมความแข็งแกร่งภายใต้การแข่งขันและปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผ่านมาได้จัดการอบรมในหลักสูตร  LEAN Supply Chain Master ไปแล้วถึง 14 รุ่นด้วยกัน และมีกว่า 100 โปรเจค พบว่าสามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้แล้วกว่า 1,500 ล้านบาท และล่าสุดทีเอ็มบีเตรียมเปิดอบรมรุ่นที่ 15 สำหรับเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ”

ทีเอ็มบี เสริมแกร่งความรู้เอสเอ็มอีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี (TMB Analytics) เปิดเผยว่า มูลค่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยเท่ากับ 1.63 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10.6% ของจีดีพี แบ่งเป็นมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร 1.16 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 7.5% ของจีดีพี และมีความเชื่อมโยงจากผู้ผลิตที่มีจำนวนกว่า 6,000 ราย ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งอาหารรวมกว่า 13,600 ราย นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ทั้งนี้อาหารนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็มีความท้าทายอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของวัตถุดิบอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด และกฎระเบียบมาตรฐานอาหารของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน

ทีเอ็มบี เสริมแกร่งความรู้เอสเอ็มอีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็มีความสำคัญเช่นกัน มีมูลค่าตลาดประมาณ 4.75 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 3.1% ของจีดีพี มีผู้ประกอบการจำนวนกว่า 8,600 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตกว่า 4,200 ราย และผู้ค้าปลีกค้าส่ง จำนวนกว่า 4,400 ราย โดยมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจทั้งเกษตรแปรรูป บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีทิศทางเติบโตที่ดีจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ทั้งจากผู้บริโภคภายในประเทศและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังเป็นที่นิยมมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในปัจจุบัน

ทีเอ็มบี เสริมแกร่งความรู้เอสเอ็มอีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ ยังพบว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีต้นทุนในสัดส่วนค่อนข้างสูง คืออยู่ที่ 83.2% และ 79.5% ตามลำดับ ซึ่งหากเอสเอ็มอีสามารถลดต้นทุนลงได้จะมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้น โดยจากการประเมินของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบีพบว่าการลดต้นทุนทุกๆ 1% ของอุตสาหกรรมอาหาร จะผลักดันให้จีดีพีเติบโตเพิ่มขึ้น 0.06% และการลดต้นทุนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทุกๆ 1% จะมีส่วนผลักดันให้จีดีพีเติบโตถึง 0.02%

ทีเอ็มบี เสริมแกร่งความรู้เอสเอ็มอีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตร “LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 15” สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 สิงหาคมนี้ อบรมฟรี !! รับจำนวนจำกัดเพียง 100 บริษัท (บริษัทละ 1 ท่าน) โดยผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และบริษัทบรรจุภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทั้งร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก เป็นต้น ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครทางออนไลน์ที่ www.tmbbank.com/lean-supply-chain หรือโทร. 02-299-2250, 087-5757-000