ม.นครพนม รับน้องทำดีมีจิตอาสาถวายแด่ในหลวง ร.10

ม.นครพนม รับน้องทำดีมีจิตอาสาถวายแด่ในหลวง ร.10

ม.นครพนม จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ทำดีมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม น้อมเกล้าฯ ถวายแด่ในหลวง ร.10

สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ทำดีมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม น้อมเกล้าฯ ถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10 “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

นอกจากกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ทางมหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาใหม่จำนวน 3,612 คน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมรับฟังธรรมะคติธรรม จากพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรักษาศาสนาอันดีงาม ส่งเสริมพัฒนาทางด้านจิตใจให้กับนักศึกษา และน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ต่อจากนั้นได้นำนักศึกษาน้องใหม่ทำกิจกรรมไหว้พระธาตุพนม ห่มผ้ารอบองค์พระธาตุพนม กระทำพิธีการถวายตัวเป็นลูกพระธาตุพนม และกิจกรรมรับน้องพิสูจน์รุ่น “กันเกราช่อที่ 14” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบและตระหนักถึงอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่เป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในฐานะลูกพระธาตุพนม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพื่อนร่วมรุ่นต่างคณะ/วิทยาลัย และการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนครพนม