งาน SET Social Impact  Day 2019 "

งาน SET Social Impact  Day 2019 "

 ในวันพุธที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงาน SET Social Impact  Day 2019 "ออกแบบ ทางออก มหาชน" ในวันพุธที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (แผนที่ตามแนบ) โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562

08.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนชั้น 7 พร้อมชม 60 บูธธุรกิจเพื่อสังคม 

 

09.15 น.     กล่าวเปิดงาน 

                 โดย  ดร. กฤษฎา  เสกตระกูล   รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

09.30 น.     How to Co-create & Collaborate: ออกแบบทางออกร่วมภาคธุรกิจและภาคสังคม

                 โดย  คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร    ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

                        ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล       นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

                        คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

                        คุณอรุษ นวราช                เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล

            คุณนภ พรชำนิ                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด และศิลปินนักร้อง                 

 

11.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน และรับชม เลือกซื้อสินค้าจาก 60 บูธธุรกิจเพื่อสังคม 

 

13.00 น.     Issue 1: Education ทางออกอนาคตการศึกษาไทย                                          

                 โดย  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 

13.30 น.     ออกแบบเส้นทาง สร้างเด็กไทย

                 โดย  นพ. สุภกร บัวสาย            ผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

                        ดร. นงรัตน์ อิสโร              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        คุณเอื้อมพร ลอยประดิษฐ์   ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ. ชลบุรี

                        คุณธานินทร์ ทิมทอง         กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเพื่อสังคม  Learn Education

 

15.00 น.     Issue 2: Heart & Health คนไทยสุขภาพดี ทำให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไร 

                 โดย  ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ         ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 15.30 น.    สุขภาพกายใจคนไทย ใครออกแบบ               โดย   คุณสมจิตร์ เนติธรรมากร    ที่ปรึกษา Body Clinic บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

คุณนิติพงษ์ ห่อนาค          ศิลปินนักแต่งเพลง ผู้ร่วมเปิดโลก โรงพยาบาลศรีธัญญา

                        คุณกัลยกร นาคสมภพ       ศิลปินผู้เปลี่ยนโรคซึมเศร้าให้เป็นแรงบันดาลใจ และผู้ก่อตั้งโครงการ RAQUE Forward

                        แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ จิตเวชศาสตร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

 

17.00 น.    สรุปภาพรวมประเด็นเสวนา

                โดย   คุณนพเก้า สุจริตกุล          ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                        ดร. อุดม หงส์ชาติกุล         ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Social Lab Thailand และผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย)

                        คุณธนัน รัตนโชติ             Curator TEDx เจริญกรุง

                        คุณศุภกร เอกชัยไพบูลย์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

 

17.30 น.    สิ้นสุดเสวนา

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562

08.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชนที่ชั้น 7 พร้อมชม 60 บูธธุรกิจเพื่อสังคม           

 

09.15 น.     กล่าวเปิดงาน

                 โดย  ดร. ภากร ปีตธวัชชัย       กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

09.20 น.     Issue 3: Environment เสียงเรียกร้องจากป่าสู่เมือง  

                 โดย คุณเจษฎาภรณ์ ผลดี       นักแสดงและพิธีกร

 

09.30 น.     ออกแบบทางออกให้น้ำ ทะเล ป่า ขยะ

                 โดย  คุณบดินทร์ อุดล              รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)

                        คุณโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

                        คุณอเล็กซ์ เรนเดล            ศิลปินผู้ก่อตั้ง EEC Thailand หรือ 'ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา'

                        คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ศิลปินนักออกแบบความยั่งยืน: Eco Designer

                        คุณชนินทร์ ศรีสุมะ           Co-Founder บริษัท รีฟิล สเตชั่น จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคมลดขยะให้โลก

 

11.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน และรับชม เลือกซื้อสินค้าจาก 60 บูธธุรกิจเพื่อสังคม            

 

13.30 น.     Issue 4: Vulnerable Group ออกแบบโอกาสให้คนด้อยโอกาส

                 โดย  คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์   กรรมการผู้จัดการ (สายการผลิต) บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

                         คุณภัทราวดี มีชูธน           ศิลปินแห่งชาติ ผู้ผลักดันโครงการ The Broken Violin เสน่ห์...รอยร้าว

                         คุณอัครินทร์ ปูรี               เทพกีตาร์ทำมือ ผู้สร้างจุดเปลี่ยนให้ผู้ก้าวพลาด

                         คุณคริสโตเฟอร์ เบญจกุล  นักแสดงพลมืองดีผู้เป็นต้นแบบคนสู้ชีวิต

                         คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์      ประธาน บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

 

15.00 น.     Issue 5: Agriculture & Community Development ออกแบบโลกใบใหม่

                 โดย  ดร. อุดม หงส์ชาติกุล         ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Social Lab Thailand และผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย)

 

15.30 น.     ออกแบบวิถีชุมชน ออกแบบเกษตรยั่งยืน

                 โดย  ดร. ศิริกุล เลากัยกุล          ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี

                        คุณทอปัด สุบรรณรักษ์      ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)   

                        คุณอรอนงค์ วิชชุชาญ       Chief Financial Officer บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

                        พ่อเลี่ยม บุตรจันทา           ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของบ้านสวนออนซอน อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา

                        คุณอายุ จือปา                 ผู้ก่อตั้ง 'อาข่า อ่ามา' แบรนด์กาแฟเพื่อสังคม

 

17.00 น.    สรุปภาพรวมประเด็นเสวนา

                โดย   คุณนพเก้า สุจริตกุล          ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                        ดร. อุดม หงส์ชาติกุล         ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Social Lab Thailand และผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย)

                        คุณธนัน รัตนโชติ             Curator TEDx เจริญกรุง

                        คุณศุภกร เอกชัยไพบูลย์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

 

17.30 น.    สิ้นสุดเสวนา