หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่19

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่19

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Public Administration) รุ่นที่ 19

 • เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย
 • ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพไปแล้ว 12 รุ่น รวม 211 คน
 • เป็นหลักสูตรปริญญาเอกวิชาชีพที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนในการเข้าสู่ยุคดิจิตัล
 • เป็น academic degree ที่มีการเรียนรายวิชา (32 หน่วยกิต) เป็นการปูพื้นฐาน ทำให้มีความรู้และทักษะในการวิจัยที่กว้างขวางและลึกซึ้งที่พร้อมจะนำไปทำดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) และนำความรู้ไปใช้ในการสอน การวิจัย การฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
 • การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรเทียบเท่ามาตรฐานสากลของโลก
 • หากนักศึกษามีความมุ่งมั่น จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง
 • อาจารย์ผู้สอนและควบคุมดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาเอกมาโดยตรง และล้วนเป็นผู้ที่สำเร็จปริญญาเอกทั้งหมด
 • นักศึกษาที่เรียนมีภูมิหลังที่หลากหลาย สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นที่ยอมรับของทุกวงการ
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ (professional)  นอกจากจะมีความคล่องตัวและมั่นใจในการปฏิบัติงานประจำแล้ว ยังสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษา  อาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย  อาจารย์พิเศษ นักวิจัย และนักฝึกอบรมทางการบริหาร  ซึ่งทำให้ชีวิตส่วนตัวมีความหมาย สามารถทำงานโดยใช้ความรู้ได้อย่างมีอิสระ และยังมีโอกาสได้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย
 • มีสาขาวิชาเอก 4 สาขาคือ (1) นโยบายสาธารณะ (2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3) การจัดการภาครัฐและเอกชน และ (4) การจัดการมหานคร สามารถทำงานเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน   ตลอดจนเป็นผู้บริหารซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติในเมืองใหญ่ระดับมหานครของโลก ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการเรียนการสอนในสาขาการปกครองมหานครในระดับปริญญาเอกมาก่อน
 • เรียนตอนเย็น 18.00-21.00 น. สัปดาห์ละ 3 วัน

รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย เลาหวิเชียร ประธานกรรมการบริหารโครงการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 สิงหาคม 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                    14 สิงหาคม 2562

สอบสัมภาษณ์                                              15, 16 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          21 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ                                  28 สิงหาคม 2562

เปิดภาคการศึกษา (ภาค 1/2562)                        3 กันยายน 2562

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล :  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 4 อาคารศรีศรัทธา (ห้อง 0415) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

โทร. 0-2310-8483-9 (ต่อ 241), 0-2310-8493 หรือ 08-9485-4845

เว็ปไซด์ : www.phd-pa.ru.ac.th

เพจ : www.facebook.com/phd.pa.ru