เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ

เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ

เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน “โคก หนอง นาโมเดล” ตามหลักภูมิสังคม

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณในการก่อสร้างระบบจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชุมชนบ้านสองธาร ต.แม่ทัพ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 630,000 บาท โดยมี

นายณัฐพงษ์ มณีกร (ที่ 2 จากขวา) อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้รับมอบ การสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นาโมเดล” เทคนิคด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์

ภัทร ตันดุลยเสรี/ ดารินทร์ นพคุณ / อรภา ช่วยประสิทธิ์ / พีระดา ลัคนาธรรมพิชิต / วิลาสิณี วิเชียรรัตน์

โทร 0-2545-6876 / 0-2545-6930 / 0-2545-6698 / 0-2545-6353 / 0-2545-6371

อีเมล์: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]