"องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์"

"องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์"

เปิดระบายข้าวสารคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล กำหนดยื่นซองคุณสมบัติ 22 กรกฎาคม และยื่นซองเสนอผู้ซื้อเสนอซื้อ 25 กรกฎาคม 25652 เปิดซองประกาศผล

"องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์" เปิดระบายข้าวสารคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล 3 กลุ่ม ได้แก่ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1 /2562 การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 และการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่1/2562   รวม 208,600.094471 ตัน กำหนดยื่นซองคุณสมบัติ 22 กรกฎาคม และยื่นซองเสนอผู้ซื้อเสนอซื้อ 25 กรกฎาคม 25652  พร้อมเปิดซองประกาศผลในวันเดียวกัน

เมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม  2562  นายไพศาล  เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า เปิดเผยว่า “ ตามที่คณะดำเนินการระบายข้าวสารคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล โดยมติคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้ดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ โดยให้องค์การคลังสินค้าออกประกาศให้ผู้ซื้อข้าวได้เสนอซื้อข้าวด้วยการยื่นซองประมูลตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น ประกอบด้วย ข้าวสารคงเหลือในสต็อกของรัฐจำนวน 3 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 คือ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1 /2562 (การบริโภคของคน) ปริมาณ 82,444.295103 ตัน

กลุ่มที่ 2 คือ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 (เข้าสู่อุตสาหกรรม) ปริมาณ 74,299.661869 ตัน

กลุ่มที่ 3 คือ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่1/2562 (เข้าสู่อุตสาหกรรม) ปริมาณ 51,856.137499 ตัน

ทั้งนี้เปิดให้ผู้สนใจเสนอซื้อสามารถดูข้าวได้ที่คลังสินค้าแต่ละแห่ง ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 19 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดยื่นซองคุณสมบัติในวันที่  22 กรกฎาคม และยื่นซองเสนอผู้ซื้อวันที่  25 กรกฎาคม 2562   และเปิดซองเสนอซื้อในวันเดียวกัน ( 25 กรกฎาคม 2562 ) เวลา 12.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 6 องค์การคลังสินค้า

สำหรับข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้ กลุ่ม 1 จำนวน  14 คลัง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ,เชียงราย,นครปฐม,นครราชสีมา ,นครสวรรค์ ,ปทุมธานี ,พะเยา,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และอุดรธานี โดยเป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ทั้งหมด ประกอบด้วยข้าวขาว 15% ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุมและข้าวปลาย A1 เลิศ ส่วนกลุ่ม 2 จำนวน  4  คลัง ใน  2  จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ,นครสวรรค์ เป็นคลังของ อคส. เป็นข้าวหอมจังหวัด ,ข้าวเหนียวขาว 10% และข้าวข้าว 5%  และกลุ่ม 3 จำนวน 4 คลัง ใน 2 จังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร ,นครสวรรค์  เป็นคลังของ อคส. ประกอบด้วยข้าวขาว 5 %และปลายข้าว A1 เลิศ โดยหลังจากทราบผลผู้ชนะการประมูลแล้ว จะนำผลการประมูลเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติต่อไป