องค์การสวนสัตว์ เตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

องค์การสวนสัตว์ เตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

 
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2562 โดยมี บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าร่วมลงนาม
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 11 กค. 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2562
สำหรับความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ขององค์กรในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมกันสร้างความตระหนักและความสำคัญในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและจัดการพื้นที่  ชุ่มน้ำที่ถูกต้องตากหลักวิชาการ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้กล่าวถึงความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวว่า ถือเป็นการร่วมกันสร้างความตระหนักและความสำคัญในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้เยาชนและชุมชนท้องถิ่นได้มีแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก ซึ่งการเตรียมเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากความสำเร็จของโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติ ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 จนกระทั่งปัจจุบันสามารถปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติได้ถึง 105 ตัว และในวันเปิดศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นี้ และพร้อมกันนี้ องค์การสวนสัตว์จะทำการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติเพิ่มอีกจำนวน 10 ตัว
 
ทั้งนี้ ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือน สิงหาคม นี้ องค์การสวนสัตว์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ในการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว ประมาณ 10 ล้านบาท ภายหลังจากที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม กรอบความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ได้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ธรรมชาติ และ การสร้างความตระหนักและขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยผ่านการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยต่างเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าหายากของประเทศ อีกทั้งยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย.
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 225