Workshop เส้นทางสู่การเป็น Shot Caster

Workshop เส้นทางสู่การเป็น Shot Caster

มาแล้วโอกาสในการฝึกเป็นนักพากย์ สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นนักพากย์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เรามีคอร์สสำหรับฝึกพากย์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 16.00 น.

มาแล้วโอกาสในการฝึกเป็นนักพากย์ สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นนักพากย์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
เรามีคอร์สสำหรับฝึกพากย์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 16.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 11 ห้อง 61102
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน

นักศึกษา ANT : 500 บาท

นักศึกษา DPU : 800 บาท

บุคคลทั่วไป : 1,000 บาท

    สามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลย

https://forms.gle/ZAZ9mYVNxysfWc6T6