TEAMG โรดโชว์ จังหวัดพิษณุโลก

TEAMG โรดโชว์ จังหวัดพิษณุโลก

TEAMGเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลหลักทรัพย์นักลงทุน

 

โรดโชว์นายชวลิต  จันทรรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย(ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO)บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMGเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services)และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่3 จากขวา)ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย(ที่2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่ 1 จากซ้าย)รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้