กปน. พร้อมรับมือน้ำเหนือ เตรียมแผนบริหารจัดการ

กปน. พร้อมรับมือน้ำเหนือ เตรียมแผนบริหารจัดการ

 

กปน. พร้อมรับมือน้ำเหนือ เตรียมแผนบริหารจัดการ ทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำจากเจ้าพระยา

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน ณ ปัจจุบัน แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออกของ กปน. กำลังรองรับปริมาณน้ำระบายจากทางภาคเหนือเป็นปริมาณมาก จนเกิดการเอ่อล้นเข้าท่วมขังในหลายพื้นที่ กปน. เองก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแลสูงประมาณ 2.49 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ในขณะที่บริเวณพื้นคอนกรีตของสถานีฯ มีความสูงประมาณ 2.97 เมตร รทก. กปน. จึงได้ดำเนินการตามแผนรองรับวิกฤติการณ์น้ำ ด้วยการจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม ทั้งแนวกระสอบทราย และกำแพงกั้นน้ำบริเวณโดยรอบสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อป้องกันกรณีน้ำเอ่อล้นตลิ่งจนทะลักเข้าสู่สถานีฯ ซึ่งในช่วงน้ำหนุนตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยประสบปัญหาแต่อย่างใด นอกจากนี้ กปน. ได้เตรียมความพร้อมในส่วนกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตน้ำบางเขน โดยเฝ้าระวังคุณภาพน้ำตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ปริมาณสารเคมี ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน กปน. สามารถผลิตน้ำประปาได้ปกติตามมาตรฐานเกณฑ์แนะนำคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) และมีปริมาณที่เพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณน้ำประปาที่ให้บริการกับผู้ใช้น้ำ