เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2560

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2560

1 พ.ย. 60 - 15 ธ.ค. 60 ประกวดการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2560 ในหัวข้อ "นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน"

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2560 โดยในปีนี้มีถึง 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ ประกวดการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2560 ในหัวข้อ "นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน"  โดยสถานพยาบาลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจจัดงานวันเบาหวานโลก โดยระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน ในช่วงเวลา 1 พ.ย. 60 - 15 ธ.ค. 60 ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งรายงานการประกวด ความยาวไม่เกิน 5 หน้า Save ในรูปแบบ PDF file หรือ คลิปกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดย Upload ขึ้น You tube โดยมีรางวัลประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลก  ได้แก่ รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และอีกกิจกรรมในหัวข้อเดียวกัน คือการประกวดผลของโครงการ "นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน" เพื่อร่วมรณรงค์วันเบาหวานโลก 2560 รับทุกโครงการที่มีผลดำเนินงาน 3 เดือนหรือมากกว่า โดยทั้งสองการประกวด สามารถส่งผลงาน ได้ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 กำหนดประกาศผลกิจกรรมที่ชนะการประกวดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และจะมีพิธีการมอบรางวัลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

อีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ ทางสมาคมฯขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าร่วมประกวดโครงการ  “สุดยอดคนเบาหวาน : ชีวิตยืนยาว สุขภาพดี มีความสุขกับเบาหวาน” โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ เป็นผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการวินิจฉัยนานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ควบคุมเบาหวานได้ดี สุขภาพดี สามารถทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันได้ ไม่เป็นภาระพึ่งพิงของผู้อื่น ผู้สนใจเข้าร่วมสมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือหน่วยงาน ส่งเข้าประกวด โดยมีเงินรางวัลสำหรับบุคคลต้นแบบ รางวัลละ 30,000 บาท (ไม่เกิน 3 รางวัล) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ http://www.dmthai.org

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) อีเมล์ [email protected] 

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด

โทร. 02-439-4600 ต่อ 8304, 081-668-9239