CAT เดินหน้านำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

CAT เดินหน้านำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

CAT เดินหน้านำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ต.ต. แสงชัย สุวัฒนภักดี ผู้สังเกตการณ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม และ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ

โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) เป็นข้อตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และผู้สังเกตการณ์ (Observer) โดย 3 ฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม และยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่การจัดทำร่างขอบเขตของงานจนถึงสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับดูแลความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน รวมถึงตอบข้อกังวลและข้อร้องเรียนเพื่อแจ้งให้สาธารณชนรับทราบได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำโครงการข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ของ CAT เพื่อเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่ต้องการสร้างมาตรฐานให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความโปร่งใสอย่างแท้จริง โดยคาดหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นต่อไป

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ”กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องการผลักดันให้ทุกภาคส่วนของประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีศักยภาพ จึงมีการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขึ้นในการดำเนินการโครงการฯ กระทรวงมุ่งหวังให้ดำเนินการโดยปลอดการทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ การร่วมลงนามในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่ 2 ที่ กระทรวงได้ทำร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยในครั้งแรกได้ทำร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ฯ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตฯ (เน็ตประชารัฐ) เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงคาดหวังให้การเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมของกระทรวง และ หน่วยงานในสังกัด CAT และ ทีโอที เป็นโครงการต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆของประเทศนำไปปฏิบัติต่อไป”

พล.ต.ต. แสงชัย สุวัฒนภักดี ผู้สังเกตการณ์โครงการข้อตกลงคุณธรรม เปิดเผยว่า “การสรรหาผู้สังเกตการณ์คุณธรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ จำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้นๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้จะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการไม่ว่าทางใด ซึ่งผมและทีมผู้สังเกตการณ์ทุกท่าน ยินดีที่จะทุ่มเทสัพกำลังในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ของโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปลอดภัยจากการทุจริต หรือ การกระทำโดยมิชอบทั้งปวง เพื่อให้โครงการข้อตกลงคุณธรรม เป็นโครงการที่ให้ผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐสูงสุด”

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เปิดเผยว่า “CAT ให้ความสำคัญกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub เพราะเป็นการสานต่อพันธกิจหลักของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งจากการใช้งานในประเทศ และ จากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค CAT จะดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศให้มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอ ยิ่งขึ้น สามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มมากขึ้น ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิ์ภาพ และ เสถียรภาพดังกล่าว ประกอบกับโครงการ Digital Park ในพื้นที่ EEC ศรีราชา ที่ CAT กำลังดำเนินการอยู่ จะยังผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สมบรูณ์ เหมาะกับการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ ของผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการด้านเนื้อหารายใหญ่ และธุรกิจต่อเนื่องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต และ ดิจิทัลต่างๆ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนา พร้อมไปสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล และ อินเทอร์เน็ต ที่สำคัญอย่างมั่นคงและมีประสิทธิ์ภาพ ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
ในการดำเนินโครงการฯ CAT ได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่า จะต้องดำเนินโครงการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปลอดภัยจากการทุจริต ดังนั้น เพื่อการยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว CAT จึงเห็นพ้องกับการดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อมุ่งหวัง ให้ CAT ก้าวไปสู่การเป็น “ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของชาติ” ที่มีศักยภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน”