“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”

 “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”

เอไอเอสนำเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลที่สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนเป็นเมนูภาษาไทย เหมาะกับผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

อยู่ที่ไหนใต้ฟ้าเมืองไทย “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ไปถึง เชื่อมโยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เอไอเอสนำเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลที่สามารถใช้

งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเป็นเมนูภาษาไทย เหมาะกับผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชน

ไม่เพียงการสื่อสารระหว่าง รพ.สต. กับ อสม.เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถขยายการใช้งานให้กว้างมากขึ้นไปยัง ระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับ ผอ. รพ.สต. ภายในอำเภอที่ดูแล

อยู่ได้ และระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม สสอ. ทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดนั้นได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว และแม่นยำ