4 กระทรวงจับมือร่วมจัดงานวันรับรองระบบงานโลก

4 กระทรวงจับมือร่วมจัดงานวันรับรองระบบงานโลก

ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูมอาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

 

 

4 กระทรวง จับมือจัดงานวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก ร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงาน พร้อมเชิญชวนรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สร้างประเทศไทย 4.0 บนวัฒนธรรมคุณภาพ” โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานและมาตรวิทยา ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยอำนวยประโยชน์ให้เกิดคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า บริการ และการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่สมดุลในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงร่วมการรับรองระบบงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum – IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) ส่งผลให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการของประเทศไทยเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เป็นประโยชน์ต่อระบบการรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทำความตกลงให้มีการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการทำข้อตกลงทางการค้า (Free Trade Agreement – FTA) กับต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า IAF/ILAC ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” มาตั้งแต่ปี 2551 และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้   ได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์ คือ “การรับรองระบบงานสร้างความเชื่อมั่นในการก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง” เพื่อเน้นบทบาทและความสำคัญของการรับรองระบบงานในการสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะมี 4 หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการรับรองระบบงาน คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมจัดงานกันแล้ว ยังมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เข้าร่วมจัดงานด้วย และได้ร่วมกำหนดหัวข้อในการรณรงค์คือ “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม” โดยร่วมมือกันจัดงานสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูมอาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินการด้านการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนงานก่อสร้าง และการคมนาคมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในบริบทของการตรวจสอบและรับรอง ที่มีเป้าหมายของการตรวจสอบรับรองครั้งเดียวเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อให้การตรวจสอบของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

“การสัมมนาในครั้งนี้สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการปาฐกถาพิเศษจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง “สร้างประเทศไทย 4.0 บนวัฒนธรรมคุณภาพ” ต่อเนื่องด้วยการบรรยายพิเศษ “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอนุภูมิภาค” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ หน่วยรับรอง และผู้สนใจทั่วไป จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา ในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่ www.tisi.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2202 3327 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายพลสิน น้ำทับทิม

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

สมอ. กส. โทร 02 202 3517