กระทรวงดิจิทัล ปล่อยคาราวานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

กระทรวงดิจิทัล ปล่อยคาราวานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ “สังคมดิจิทัล” เต็มรูปแบบ

นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยในงานปล่อยคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” ว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ตรงกัน พร้อมส่งเสริมความรู้ให้ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนในทุกภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งในอนาคต

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)” ให้เข้ากับโลกดิจิทัลในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งบุคลากรของกระทรวงฯ ให้ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

กระทรวงฯ จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation 2017)” โดยจัดขบวนคาราวานเพื่อออกเดินทางไปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งขบวนคาราวานดังกล่าวจะเดินทางไปยัง 12 จังหวัดเป้าหมายที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงการเดินทางมาร่วมงานของประชาชนในแต่ละภูมิภาค จังหวัดละ 2 วัน ได้แก่

 

 

จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่   10 – 11 มิถุนายน 2560

จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่   17 – 18 มิถุนายน 2560

จังหวัดลพบุรี   ระหว่างวันที่   24 – 25 มิถุนายน 2560

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่   8 – 9 กรกฎาคม 2560

จังหวัดตรัง   ระหว่างวันที่   22 – 23 มิถุนายน 2560

จังหวัดสงขลา   ระหว่างวันที่   5 – 6 สิงหาคม 2560

จังหวัดบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่   19 – 20 มิถุนายน 2560

จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่   2 – 3 กันยายน 2560

จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่   16 – 17 กันยายน 2560

จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่   30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560

จังหวัดลำปาง   ระหว่างวันที่   4 – 5 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่   18 – 19 พฤศจิกายน 2560

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)” มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจ รวมไปถึงสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ หรือ e-Commerce ให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกับโลกในปัจจุบัน ร่วมถึงให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิ ปฤณ จำเริญพานิช ผู้เชี่ยวชาญสื่ออนไลน์และการขายสินค้าผ่านโลกอินเตอร์เน็ต, นายชีพธรรม คาวิเศษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce, นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ, ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต,  นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และ คุณเมธปริยา คำนวณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่ออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 

“การปล่อยคาราวานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “สังคมดิจิทัล” ที่สมบูรณ์ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดความสามารถทางรายได้จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง จากการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” นางวิไลลักษณ์ กล่าว