กรุงเทพธุรกิจ Roundtable # ซีรีส์ 1

กรุงเทพธุรกิจ Roundtable   # ซีรีส์ 1

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ สตูดิโอ [email protected]

กรุงเทพธุรกิจ Roundtable   # ซีรีส์ 1  Business Opportunities : Biomedical Thailand 4.0 

วิทยากรร่วมเสวนา โดย....

ดร.นเรศ  ดำรงชัย    ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ทรงพล ดีจงกิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

ผู้ดำเนินการเสวนา โดย....

พนา จันทรวิโรจน์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ เนชั่น กรุ๊ป

สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวช่อง NOW26