ฟูจิ ซีร็อกซ์ ผ่านการประเมิน 3 มาตรฐาน

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ผ่านการประเมิน 3 มาตรฐาน

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ผ่านการประเมิน 3 มาตรฐาน ด้านความปลอดภัยข้อมูลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

 

มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) (คนที่3 จากซ้าย) นายสมมาตร บุณยะสุนานนท์ รองประธานบริษัท (คนที่ 3 จากขวา) และทีมงานร่วมกันรับมอบประกาศนียบัตร จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับรองว่าบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบการจัดการทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1. ISO27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS)

ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในองค์กร รวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งของลูกค้า ข้อกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย2.ISO14001เพื่อยกระดับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นversion 2015

โดยมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรตลอดวัฎจักรวงจรชีวิต (Life Cycle) และ 3. ISO9001 ระบบจัดการคุณภาพให้เป็นVersion 2015 และมุ่งมั่นที่จะขยายการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสาขาบริการทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานและชุมชนโดยรอบมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของฟูจิ ซีร็อกซ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ณ ศูนย์Innovative Document Solution Center ชั้น25 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณจิราภรณ์ พิศมัย (เจี๊ยบ)ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทร. 02-439-4600 ต่อ 8302 / 094-560-1718 อีเมล [email protected]