บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) แถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  หรือ AYUD ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ  วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว  ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดบัญชี2559 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท