หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและคุณค่าของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจให้ตรงประเด็น

14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

อัตราท่านละ 6,000 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/06.14-ProblemSolving/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)