คลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต มูลค่ารวม 84 ล้านบาท

คลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต มูลค่ารวม 84 ล้านบาท

 

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่อเนื่อง ด้วยโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดมากขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการการขยายการใช้บัตรที่ได้เริ่มกระจายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) ไปยังทุกภาคส่วนแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ในขั้นตอนต่อไปจึงต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนชำระเงินผ่านบัตรเดบิตมากขึ้น ผ่านทางเครื่อง EDC และสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าติดตั้งเครื่อง EDC โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าเล็กๆ ที่ยังไม่มีแรงจูงใจในการติดตั้งเครื่อง EDCอันจะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินของประชาชนจากการใช้เงินสดไปสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง แพร่หลาย และครอบคลุมทั่วประเทศ

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตนี้ จะเริ่มแจกโชคในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นเดือนแรก (โดยใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560) และแจกต่อเนื่องทุกเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งรางวัลทั้งโครงการจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 84 ล้านบาท

ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินไทยเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ (ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce และการโอนเงิน) และร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ที่ติดตั้งเครื่อง EDC หรือปรับปรุงเครื่อง โดยใช้บริการกับผู้มีสิทธิวางเครื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ [1.กลุ่ม Consortium ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2. กลุ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)] แต่ไม่รวมหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

การแจกโชคจะมีทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)

ในแต่ละเดือน ผู้ใช้บัตรเดบิต จะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ ลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,001 รางวัล คิดเป็นเงินรางวัลรวม 5.6 ล้านบาทต่อเดือน

ในส่วนของ ร้านค้า จะมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 รางวัล และมีรางวัลย่อยรางวัลละ 30,000 บาท อีก 5-30 รางวัลต่อเดือน

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะมีทุกวันที่ 16 ของเดือน ครั้งแรกคือวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยจะมีการประกาศออกสื่อต่างๆ และผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.thผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากธนาคารที่ท่านเป็นลูกค้าต่อไป หากผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อให้ตัดชื่อออก หากมิได้แจ้งถือว่าสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และหากภายหลังมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อส่งชื่อเข้าสู่ระบบได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

เงื่อนไขการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต

 1. ระยะเวลาโครงการ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 (การประกาศรางวัลครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยใช้ข้อมูลการใช้บัตรในเดือนพฤษภาคม 2560)
 2. สิทธิการได้รับรางวัล ในแต่ละเดือนผู้ใช้บัตร 1 ราย มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล และร้านค้า 1 ร้าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล (หากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รางวัลที่สูงกว่าเพียงรางวัลเดียว) ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีการทุจริตจะถือว่าหมดสิทธิได้รับรางวัล
 3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

  1) รางวัลผู้ใช้บัตรเดบิตบุคคลธรรมดาที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินในไทยเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น การชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง ATM และอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (เช่น เครื่อง EDC, Mobile-EDC, Dongle) เป็นต้นทั้งนี้ ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce และการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM

  2) รางวัลร้านค้าร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือปรับปรุงเครื่องให้สอดคล้องกับโครงการการขยายการใช้บัตรที่รับชำระค่าสินค้าและบริการจากบัตรเดบิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ หรือ(2) บุคคลธรรมดาทั้งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือไม่จด VAT (3) ต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท (หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีเครื่องรับบัตร ไม่มีสิทธิร่วมโครงการ)

 4. การประกาศรายชื่อและรับรางวัล ภายหลังจากการประกาศชื่อผู้มีสิทธิรับรางวัล (ทุกวันที่ 16 ของเดือน) ธนาคารจะแจ้งลูกค้า/ร้านค้าที่ได้รับโชคในแต่ละเดือน เพื่อยืนยันกับธนาคารว่าต้องการหรือไม่ต้องการรับรางวัล ภายใน 7 วัน และดำเนินการติดต่อขอเอกสารเพื่อการรับรางวัลต่อไป โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้โอนเงินรางวัลให้แก่ผู้โชคดี สำหรับกรณีที่ติดต่อผู้รับรางวัลไม่ได้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเก็บรางวัลไว้ 3 เดือน เพื่อรอการติดต่อจึงจะหมดอายุ

  1) กรณีลูกค้ายินดีรับโชค ขอให้ลูกค้ายืนยันกับธนาคาร และยินยอมให้ธนาคารส่งเลขบัตรประชาชน/เลขนิติบุคคล เลขบัญชี และที่อยู่ ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ในการโอนเงินรางวัลและการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  2)กรณีลูกค้าไม่ประสงค์รับโชค ธนาคารจะตัดรายชื่อลูกค้าออกจากรายชื่อผู้รับรางวัลในเดือนนั้น

  3)กรณีติดต่อลูกค้าไม่ได้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะเก็บรางวัลดังกล่าวไว้ 3 เดือน นับจากสิ้นเดือนที่ประกาศ การรับเงินรางวัลจะมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด

 5. การสละสิทธิไม่เข้าร่วมโครงการ หากผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้บัตรหรือร้านค้าสามารถแจ้งได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อให้ตัดชื่อออก หากมิได้แจ้งถือว่าสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และหากภายหลังมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการเพื่อส่งชื่อเข้าสู่ระบบได้ตลอดระยะเวลาโครงการ