ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มอบรางวัลศิลป์รักษ์โลก พ.ศ. 2560

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มอบรางวัลศิลป์รักษ์โลก พ.ศ. 2560

แก่นักศึกษาจากศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับผลงานนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า

ออนิกซ์ฮอสพิทาลิตี้กรุ๊ป นำโดยนายปีเตอร์เฮนลีย์(กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม(Best Design) รางวัลการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ(Inspiring Design)และรางวัลความคิดสร้างสรรค์(Creative Design) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลป์รักษ์โลก(Arts for The Planet) นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ทีม ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่า 110,000 บาท จากมูลนิธิออนิกซ์ฮอสพิทาลิตี้กรุ๊ป ในพิธีมอบรางวัลและแสดงผลงานนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า

พิธีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลป์รักษ์โลกพ.ศ. 2560(Arts for The Planet 2017) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะมาเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบอย่างมีคุณค่าผนวกกับนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาขยะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบันของประเทศไทยออนิกซ์ฮอสพิทาลิตี้กรุ๊ป ได้ร่วมมือกับกับศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ(Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ “ทะเลจร”องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยที่โครงการศิลป์รักษ์โลกเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ(Scrap Lab)

นักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการศิลป์รักษ์โลกนี้ได้ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของปัญหาขยะและการจัดการวัสดุเหลือใช้อันก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมโดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะในคลอง ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการค้นหาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและการทดลองกรบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะมาเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบอย่างมีคุณค่า อาทิ รองศาสตราจารย์ดร. สิงห์อินทรชูโต ผู้บุกเบิกทางด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ecological design) ในประเทศไทย หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม(Creative Center for Eco-design) และผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ(Scrap Lab)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดร. ณัฐพงศ์นิธิอุทัยผู้ก่อตั้งทะเลจร(Tlejourn) องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่รู้จักในการนำขยะที่เก็บจากทะเลมารีไซเคิลทำเป็นผลิตภัณฑ์รองเท้าอันมีเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าด้วยไอเดียแปลกใหม่

ออนิกซ์ฮอสพิทาลิตี้กรุ๊ปได้ร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการฯได้แก่เกียรติสยามเลเธอร์แวร์ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์และอีอาร์พีมอบเงินทุนให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศิลป์รักษ์โลกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นภายหลังจากการออกแบบโดยตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งสามดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมโรงงาน และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์จนสามารถนำมาผลิตใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตนักศึกษาทั้ง 8 ทีมที่เข้าร่วมโครงการศิลป์รักษ์โลก พ.ศ. 2560 ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และมี 4 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับโล่รางวัลและทุนสนับสนุนการศึกษา

นักศึกษาทีมที่ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม(Best Design Award) ได้แก่ นายพิพัฒน์ทองทา และนางสาวชวัลภาดาราชาติ กับผลงานในชื่อ บี๊บ บี๊บ(Beep Beep)ซึ่งนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน อาทิ ฟองน้ำ หวายเทียม เส้นใยสังเคราะห์โพลิเอสเทอร์ไม้ และอะลูมิเนียม มาแปรสภาพและผสมกับคอนกรีตเพื่อสร้างสรรค์เป็นกระถางต้นไม้และเชิงเทียนตั้งโต๊ะบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดสายตาและเป็นผลงานที่สามารถใช้งานได้จริง นักศึกษาทั้งสองคนได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษารวม 40,000 บาท

นักศึกษากลุ่มที่ได้รับรางวัลการออกแบบที่สร้างแรงบันดาลใจ(Inspiring DesignAward) ได้แก่นายเสกข์สิทธิภักดีและนายกีโยมบิชง ออกแบบผลงานในชื่อ “Fantasteak”ซึ่งนำเอาแผ่นพลาสติกจากทะเลจร ฝาขวดน้ำที่เหลือใช้จากโรงอาหารในมหาวิทยาลัย เศษไม้สักและหนังจากโรงงานของผู้สนับสนุนโครงการ มาเพิ่มมูลค่าเป็นเก้าอี้ โต๊ะวางโคมไฟ และกรอบรูป โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากเกมตัวต่อเลโก้ นักศึกษาทั้งสองคนได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษารวม 30,000 บาท

สำหรับรางวัลความคิดสร้างสรรค์(Creative Design) นั้น มีนักศึกษาจำนวน 2 ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ กลุ่มแรกได้แก่ นางสาวณัฐกฤตานิลกําแหงและนางสาวลูซี่โลเวรีเอร์ ออกแบบผลงานในชื่อ“From the bin to the sky” ที่ผลิตโดยใช้เส้นหวายเทียมที่เหลือจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของผู้สนับสนุนโครงการและหลอดดูดน้ำที่ได้จากการแยกขยะในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยมาประกอบเป็นชุดว่าวประกอบแบบทำได้ด้วยตัวเอง(DIY) ในรูปทรงต่างๆ และกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาวมารีเลอกูเอลเลคและนางสาวพัฒนยุทองลอย ที่ได้รับรางวัลกับผลงาน “Metisse”ซึ่งเป็นผนังแบ่งสัดส่วนพื้นที่อเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริง โดยพัฒนาขึ้นมาจากเศษยางแผ่นและกระดาษฟอยล์ที่เหลือจากโรงงานของผู้สนับสนุนโครงการ นักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษากลุ่มละ 20,000 บาท