SPU ชนะเลิศสหกิจศึกษาดีเด่น & สถานศึกษาฯนานาชาติดีเด่น

SPU ชนะเลิศสหกิจศึกษาดีเด่น & สถานศึกษาฯนานาชาติดีเด่น

ม.ศรีปทุม คว้า 2 ประเภท รางวัลชนะเลิศสหกิจศึกษาดีเด่น และ รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น พ.ศ.2560

ผศ.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2560 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ ห้องคอนเวนชั่น1 ชั้น4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ โดยในปีนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

นายศุภณัฐ จงเจริญมณี,นายทศพร สังข์ประคอง สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชนะเลิศ ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ฎการออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ กรณีศึกษาเว็บไซต์ 360 องศา และสื่อโลกสเหมือนผลานโลกจริง" และ

นายชยุต ทองไชย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชนะเลิศประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม "ระบบตรวจจับและวินิจฉัยความผิดพลาดระบบน้ำเย็นชิลเลอร์แบบกิ่งอัตโนมัติ" นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับรางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น อีก 1 รางวัลด้วย นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม