สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง จับมือ อบต.อบทม จ.อ่างทอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง จับมือ อบต.อบทม จ.อ่างทอง

สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโครงการแปรรูปมะม่วงอบแห้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผลไม้ส่งออก

นายเกษมศิษฐ์ วัฒนหิรัญเจริญ พลังงานจังหวัดอ่างทอง กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนมากจะปลูกมะม่วง และกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง    เป็นหลัก ที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ ผลผลิตเกิดการเน่าเสียเนื่องจากระบายสินค้าไม่ทัน ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนทุกปี แม้ว่าชุมชนจะมีการนำผลผลิตที่ล้นตลาดมาทำการแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้ง เช่น มะม่วงอบแห้ง มะม่วงแผ่น และกล้วยอบแห้ง เป็นต้น แต่ด้วยกระบวนการผลิตแบบพื้นบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน ยังไม่สามารถขยายตลาดรับซื้อได้

ดังนั้น ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง กระทรวงพลังงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม จึงได้ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลอบทม ที่ได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผลไม้ส่งออกขึ้นมา โดยได้มีการสนับสนุนในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ภายใต้งบประมาณ 600,300 บาท  โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณ 420,210 บาท หรือคิดเป็น 70% ของมูลค่าโครงการ ส่วนชุมชนสมทบเงินลงทุน 180,090 บาทหรือคิดเป็น 30% ของมูลค่าโครงการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าพลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

พลังงานจังหวัดอ่างทอง กล่าวต่อว่า โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีศักยภาพในการอบแห้งผลผลิตทั้งกล้วย และมะม่วง ได้ครั้งละ 600 กิโลกรัม คิดเป็นผลการประหยัดพลังงานเทียบเท่า     ก๊าซหุงต้มได้ปีละ 36,000 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ปีละ 500,000 บาท นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพและรายได้เสริม ให้กับชาวบ้านในชุมชนจากการมาเป็นแรงงานในกระบวนการผลิต ได้แก่ ค่าแรงในการปลอกมะม่วง 2 บาทต่อกิโลกรัม และค่าแรงในการปลอกกล้วยหวีละ 2 บาท ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผลไม้ส่งออก องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน หรือ Community ESCO Fund ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านพลังงานทดแทนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ ตลอดจนเป็นเจ้าของพลังงานทดแทนที่นำทรัพยากรและสิ่งเหลือใช้ในท้องถิ่นมาแปลงเป็นพลังงานเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจชุมชนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คู่ขนานไปกับการสร้างชุมชนสีเขียว

.................................................................