PTTGC และ S.P.PET PACK ร่วมมือพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

PTTGC และ S.P.PET PACK ร่วมมือพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 

PTTGC และ S.P. PET PACK ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)และนายพิษณุ สุวรรณะชฎเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย นายปฏิภาณ สุคนธมานประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด โดย นายวิวรรธน์ ปณิธานศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร ณ ห้อง Executive Lounge ชั้น6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซีเมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกมีความแข็งแกร่ง และสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่ม CLMVจึงได้ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อการผลิตและจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และต่างประเทศโดยใช้เม็ดพลาสติก InnoPlusเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต