จัดประชุมวิชาการ CBT ครั้งแรกในไทย

จัดประชุมวิชาการ CBT ครั้งแรกในไทย

การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 – Keep Calm And Learn CBT

ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร (ที่ 3 จากขวา) ประธานชมรมฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด“การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัด

ความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 – Keep Calm And Learn CBT” ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัดด้วยเทคนิค

Cognitive Behavior Therapy (CBT) พร้อมทั้งเป็นเวทีในการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักบำบัดในสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่าง

ประเทศ อาทิ ศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ,ศ.ปีเตอร์ ทราวเวอร์ , รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์,พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์,นพ.ธัญวรุจน์ บูรณสุขสกุล, ดร.เบ็น ไวน์สไตน์ ฯลฯ