กคช.กับสถานีวิทยุ F.M.96.5 จัดกิจกรรมตามรอยพ่อที่เขาหินซ้อน

กคช.กับสถานีวิทยุ F.M.96.5 จัดกิจกรรมตามรอยพ่อที่เขาหินซ้อน

เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุ F.M.96.5 คลื่นความคิด จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อที่เขาหินซ้อน กับการเคหะแห่งชาติ” โดย นายบัญชา  บัญชาดิฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ นำทีมผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรรวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
    

นายบัญชา  บัญชาดิฐ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสถานีวิทยุ F.M.96.5 คลื่นความคิดได้จัดกิจกรรม เพื่อสังคมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และในครั้งนี้เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2559 และยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์มายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ทรงนำทฤษฎีความพอเพียงนำพาประเทศให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จึงกำหนดจัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อที่เขาหินซ้อนกับการเคหะแห่งชาติ”

โดยนำ ชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 9 และบ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 81 มาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ อาทิ เรียนรู้การปลูกมะนาวนอกฤดูกาลในบ่อซีเมนต์ การแปรรูปสมุนไพร สบู่สมุนไพร และข้าวเคลือบสมุนไพร เพื่อให้ชาวชุมชนสามารถต่อยอดผลผลิตของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ให้
กลุ่มอาชีพของชุมชนได้นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทำให้เกิดรายได้เสริม มีการกระจายรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน