BTW จ่ายปันผลระหว่างกาลสูง 0.27 บาทต่อหุ้น

BTW จ่ายปันผลระหว่างกาลสูง 0.27 บาทต่อหุ้น

มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ (แบ็กล็อก) กว่า 1,558ล้านบาท คาดผลประกอบการครึ่งปีหลังสดใส

บริษัท บีที เวลธ์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTWหนึ่งในผู้ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่หรือโมดูลชั้นนำของไทยปันผลระหว่างกาลสูงถึง 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นดิวิเดนด์ยีลด์6.46%

นายโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บีที เวลธ์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTW กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากเงินปันผลรับจากบริษัท เบสท์เทคแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประมาณ6.46% ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับบริษัทฯจดทะเบียนอื่นๆโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่29 สิงหาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2559 ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทย่อยจ่ายจากกำไรสะสมในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอรับเครดิตคืนภาษีได้”

นายโชติก กล่าวเพิ่มเติมว่า“หากถามถึงแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลงานโครงการใหญ่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบีที เวลธ์อินดัสตรีส์ ได้เซ็นสัญญางานก่อสร้างแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (solar farm) พร้อมกัน 2 โรงคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จังหวัดตราด และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 5 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ รวม 10 เมกกะวัตต์ มูลค่างานทั้ง 2 โครงการรวม520 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 6 เดือน นับเป็นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับเหมาเบ็ดเสร็จทั้งโรงเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทฯได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบงานติตตั้งแผงโซล่าร์เซลล์และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับงานเพิ่มเติมจากผู้รับเหมาหลักในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทมีกำหนดการส่งมอบงานภายในสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้า”

“สำหรับไตรมาส 2 ซึ่งสิ้นสุดรอบบัญชี ณ วันที่ 30มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานมูลค่ารวมประมาณ2,041 ล้านบาท เป็นมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ 1,038ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับเหมาเบ็ดเสร็จอีก 2 โครงการ จะมีมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้รวมประมาณ 1,558 ล้านบาท”

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น หรือ Holding Companyโดยมีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทแกน ก่อตั้งในปี 2530 ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์และโครงสร้างเหล็ก หรือ Steel Fabrication ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติร่วม 30 ปี โดยกลุ่มของงานบริการหลักประกอบด้วย งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ หรือ โมดูล (Modularization)  ซึ่งเป็นการผลิตกลุ่มชิ้นงานเหล็กหรือระบบการผลิตแยกเป็นหลายโมดูลเพื่อนำไปประกอบในโครงการอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ และงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก  หรือ Parts Fabrication ได้แก่  งานระบบท่อ งานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุและงานโครงสร้างเหล็ก.