ซีพีเอฟมั่นใจธุรกิจพลิกฟื้นต่อเนื่อง กำไรสุทธิไตรมาส 2 เพิ่ม

ซีพีเอฟมั่นใจธุรกิจพลิกฟื้นต่อเนื่อง กำไรสุทธิไตรมาส 2 เพิ่ม

ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.50 บาทต่อหุ้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” รายงานรายได้จากการขายสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จำนวน 116,777 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 4,016 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา 13% และ 35% ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซีพีเอฟมีการลงทุนดำเนินกิจการใน 14 ประเทศ โดยในไตรมาสที่ 2 นี้รายได้จากการขายจากกิจการในประเทศไทยมีจำนวน 44,629 ล้านบาท และรายได้จากการขายจากกิจการในต่างประเทศมีจำนวน 72,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% และ 13% ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม เป็นสัดส่วนประมาณ 77% ของรายได้จากการขายรวม  

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นทั้งกิจการในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจสัตว์บกในประเทศเวียดนามและประเทศไทยที่พลิกฟื้นจากสถานการณ์ผลผลิตล้นตลาดของสินค้าเนื้อสัตว์ในปีที่แล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจสัตว์น้ำที่ฟื้นตัวจากผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดของโรคตายด่วนหรือ Early Mortality Syndrome (EMS)

ส่งผลให้อัตรากำไรเบื้องต้นของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจาก 13.5% เป็น 17.4% ในปีนี้ และทำให้บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 91% แต่จากผลกระทบที่บริษัทจะต้องบันทึกรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค้างจ่ายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับรอบปี 2553-2558 เป็นวิธีรวม ซึ่งเป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวในไตรมาสที่ 2 ทำให้บริษัทกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 35%

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในครึ่งปีหลังคาดว่าจะยังคงเป็นไปตามเป้าหมายเดิมที่ยอดขายจะเติบโตประมาณ 10-15% จากปี 2558 สำหรับแนวกลยุทธ์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตที่ให้ความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ได้มีการลงทุนเพิ่มในประเทศจีนในเดือนพฤษภาคมและประเทศศรีลังกาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดให้วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD วันที่ 23 สิงหาคม 2559) และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 กันยายน 2559