จุฬาฯมอบรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2016”

จุฬาฯมอบรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2016”

จุฬาฯ ประกาศผลงานวิจัย พร้อมมอบรางวัล ให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2016

 

หลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะจัดงานประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลสุดยอด                 แบรนด์องค์กรไทย ครั้งที่ 5 “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 17 หมวดธุรกิจในประเทศไทย ประจำปี 2559 จากการใช้เครื่องมือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) พัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของแบรนด์องค์กร  (Corporate Brand)  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคมศกนี้  ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่) ถนนรัชดาภิเษก

 

ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และอาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้  วัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินได้ เป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทย ที่เรียกว่า   CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) จนได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ นับจากได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการในต่างประเทศ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2557 เปิดเผยว่า “เพื่อสร้างความตระหนักให้องค์กรเห็นถึงความสำคัญของแบรนด์องค์กร ที่สามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งช่วยสร้างคุณค่าภายในองค์กร (Corporate Value)  ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดความมั่นคงและความยั่งยืน

นอกจากนี้มูลค่าแบรนด์องค์กรยังสะท้อนให้ผู้บริหารเห็นถึงผลประกอบการธุรกิจ มูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นตัวเลข , หากมีการวัดมูลค่าต่อเนื่องทุกๆ ปี ก็สามารถนำเป็น Benchmarking ในการเทียบกับตัวเอง หรือเทียบกับคู่แข่งได้ และสุดท้ายใช้เป็นอีก 1 ปัจจัยในการพิจารณาการควบรวม หรือซื้อกิจการ (M&A : Mergers and Acquisitions) หรือขายกิจการ การจัดงานฯ ปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยข้อมูลที่นำมาใช้คิดคำนวณมูลค่าแบรนด์มาจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อนย้อนหลัง นับตั้งแต่วันแรกที่ตลาดเปิดทำการในปี 2013 จนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดปิดทำการในปี 2015 ประมาณ 500 บริษัท และการคำนวณหาค่าแบรนด์องค์กรกระทำโดยใช้สูตร CBS Valuation เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรได้ “เป็นตัวเลข” เงินบาท”

 

เครื่องมือ CBS Valuation นี้เกิดมาจากการบูรณาการหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ การตลาด การเงินและการบัญชี โดย ด้านการตลาด เน้นเรื่องความพึงพอใจ (Satisfaction) ของลูกค้า การทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือไว้วางใจ ยอมรับ จนนำไปสู่ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี ซึ่งทำให้เกิดแบรนด์อิควิตี้  (Brand Equity)  หรือคุณค่าของแบรนด์  ด้านการเงิน เป็นการประเมินมูลค่าของบริษัท (Enterprise Value) ทั้งสินทรัพย์ เงินสด และหนี้สิน และ ด้านบัญชี คือ การลงบันทึกรายการต่างๆ ตามมาตรฐานบัญชี เช่น การซื้อ การขาย สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น สูตรการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ การนำเอาสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Asset) หักมูลค่าองค์กรทั้งหมด (Total Assets) ผลที่ได้ก็คือ

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้  (Intangible Assets) หรือมูลค่าแบรนด์องค์กร โดยการประเมินค่า และจัดอันดับแบรนด์องค์กร แบ่งเป็น 17  หมวดธุรกิจ ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,  หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,   หมวดอาหาร และเครื่องดื่ม,  หมวดแฟชั่น,  หมวดธนาคาร, หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์,  หมวดประกันภัย  และประกันชีวิต,  หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,   หมวดวัสดุก่อสร้าง ,  หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง,  หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์,  หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค,  หมวดพาณิชย์, หมวดการแพทย์,  หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ ,  หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ และหมวดขนส่ง และโลจิสติกส์

 

“Thailand’s Top Corporate Brands เป็นเหมือนมาตรฐานกลางที่ธุรกิจทั้งหลายจะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์องค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม” ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี กล่าวปิดท้าย

 

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน  Thailand’s Top Corporate Brands 2016  ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคมศกนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00– 16.30 น. ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก (ที่ใหม่) สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2218-5791 หรือ [email protected] ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร.0-2619-0429 ถึง 30

สุจินดา, แสงนภา, ภัควลัญชญ์