งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10:30 – 12:30 น.ณ เวทีกลาง Hall 2-8อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 “Ball kinetic system” เป็น Gimmick ของงาน  เพื่อสื่อให้เห็นถึงพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ก่อเกิดเป็นประดิษฐกรรมล้ำค่า เพื่อขจัดปัดเป่าปัญหาและขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามกุฎราชกุมาร   พระกรณียกิจด้านการสาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ เยาวชน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ “เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์”

ยานยนต์แห่งอนาคตและการขนส่ง  Future Vehicles & Logistics  พบและสัมผัส รถโฟนสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ยานยนต์สําหรับผู้สูงอายุและพิการ ในอนาคต  รถตุ๊กตุ๊กพลังงานแสงอาทิตย์

•       Robot & Automation Systems นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ตะลุยโลกหุ่นยนต์  แรงบันดาลใจนักประดิษฐ์  สู่ผู้นําวิศวกรรมหุ่นยนต์ไทย  พบกับ หุ่นยนต์นาโอะ   สามารถพูดและแสดงท่าทางได้  INTERACTIVE  BOARD การรับรู้และการโต้ตอบ  เซนเซอร์เสียง การมองเห็น การสัมผัส สามารถ Interactive กับผู้ร่วมงานได้ และ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผ่าน โปรแกรม M Block เพื่อทําให้หุ่นยนต์ ขยับได้ตาม

คําสั่ง  4D THEATRE ‘THE LAST DAY’ ที่ทุกคนรอคอย...สนุกและตื่นเต้นไปกับเทคนิคต่างๆ กับการจําลองสถานการณ์เสมือนจริง ท่ามกลางอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย 4D Effect  กิจกรรม Kid Maker สําหรับเด็กประถม - มัธยมต้น เน้นกิจกรรมง่าย และใช้เครื่องมือไม่ซับซ้อน

 (3 ระดับ 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง) ในเรื่อง Art & Crafts , Science, Technology กิจกรรม Maker Studio สําหรับเด็กประถมปลาย - มหาวิทยาลัย เน้นกิจกรรมที่ใช้เครื่องมือ และมีความซับซ้อนมากขึ้น (3 ระดับ 30 นาที 1 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง) สาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่นเรื่อง 3D Printing  3D Stereoscopic Print Pen   

 •       ฟอสซิลไข่ (ของจริง) อายุ 130 ล้าน ปี  เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย การเปลี่ยนสภาพของปลาร้า และจุลินทรีย์ในปลาร้าที่มีผลต่อกลิ่นและรสชาติของปลาร้าหุ่นยนต์

ดินสอมินิหุ่นยนต์แสนน่ารักบริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังขนาดเล็กตั้งโต๊ะได้ ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนเด็กผู้ชายวัยประมาณ 10 ปี เปรียบเสมือนลูกหลานของผู้สูงอายุ   

•       “เครื่องพิมพ์สามมิติ: 3D Printer” เครื่องจักรที่ใช้กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ เพื่อทำให้ความคิดหรือจินตนาการเกิดเป็นรูปร่างที่จับต้องได้

    เรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์

•       Science Theater ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

    ห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่เด็กๆ สามารถทดลองได้ด้วยตนเองกิจกรรมพัฒนาปัญญาเยาว์ลานประกวดแข่งขันและแสดงผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

พิธีเปิด

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559”

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ลงทะเบียนเวลา 13:30 น.

ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อาคาร 2-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

กำหนดการ

13:30 – 14:30 น.                      ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

                                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี

                                                และคณะผู้บริหารถึงบริเวณงานและเข้าสู่บริเวณพิธีเปิดงาน

14:40 น.                                   พิธีเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559

            กล่าวรายงาน             -นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อานวยการรักษาการแทนผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

            กล่าวเปิดงาน            -ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15:10 น.                                   ประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร ไปยังบริเวณนิทรรศการสัญลักษณ์ของงาน (Exhibition Landmark) กดปุ่มเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559 และ ชมการจัดแสดงนิทรรศการ

 

-นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย”

-นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่ง

เทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

-นิทรรศการพระอัจริยภาพพระบรมวงศานุวงศ์

-นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐ เอกชนของประเทศไทยและ

หน่วยงานต่างประเทศ

     

                                                                                                                            

 คุณหมิว PR : 093-6454569

คุณดิศราพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา (ปุ๋ย) 086-9856832