ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ปี 2559

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ปี 2559

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”ผ่านมูลนิธิ สถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ มอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559”ให้แก่ วัด สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และโรงพยาบาล ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 52 แห่ง เป็นเงิน

ประมาณ 38 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านศาสนา การศึกษา และสังคม ผ่านมูลนิธิ สถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาล

ต่างๆ โดย “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ 7 และยังคงมุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง