สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน

ภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกความเข้าใจ เรื่องการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่2จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (คนกลาง) พร้อมด้วย คุณวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานฝ่ายประสานงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดขอนแก่นอินเตอร์กา

ร์เมนท์ (ที่2จากซ้าย)  คุณวีรเสน เพชรแท้ ผู้บริหารจากบริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (ซ้ายสุด)  และคุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร ผู้บริหารจากบริษัท ขอนแก่นพลาสติกประชาสโมสร จำกัด (ขวาสุด) นำเนื่องในโอกาสนำ

คณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อ “ผลักดัน Productivity สู่ภาคอีสาน เสริมศักยภาพธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกความเข้าใจ เรื่องการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Productivity Awareness ประจำปี 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตระหนักถึงความ

สำคัญของการสร้างเครือข่ายด้านผลิตภาพขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ อันจะนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

 

Rungarun Rangsiyawong

Public Relations OfficerThailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456 or 08 1402 8182

E-mail: [email protected]