กฟผ. ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

กฟผ. ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

 

กฟผ. ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชน “รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง”

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (คนกลาง) พร้อมผู้บริหาร กฟผ. มอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้ประกวดขับร้องเพลงไทยสากล (เพลงลูกกรุง) ในโครงการ “กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการนี้ กฟผ. ร่วมกับชมรมเพลงแห่งสยาม ชมรมเพื่อการศึกษา จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนฝึกฝนการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องผ่านบทเพลง รวมทั้งอนุรักษ์เพลงลูกกรุงอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนรอบพื้นที่ เขต เขื่อน โรงไฟฟ้า และ      แนวสายส่งของ กฟผ. และเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเยาวชนในพื้นที่ต่อไป