บางจากฯ - วว. สานพลังประชารัฐ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

บางจากฯ - วว. สานพลังประชารัฐ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ (OTOP)วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ชุมชน ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ (OTOP)วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ชุมชน ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าว ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และสหกรณ์ชุมชนแต่ละหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ โดยใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นไว้

นายพงษ์ชัย กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนผ่านสถานีบริการปั๊มชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศมานานกว่า 25 ปี ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชนบทสู่เมือง เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน และนำมาเป็นของสมนาคุณแก่ผู้ใช้น้ำมันบางจาก เป็นการสร้างงาน เสริมรายได้ และเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก สร้างความสุขแก่ครอบครัวเกษตรกรกว่า 12 ล้านคน และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนต่างก็มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทาง วว. จะนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยเกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสำหรับบทบาทของบริษัท บางจากฯจะเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ให้ความรู้ในด้าน การบริหารจัดการ การเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

นางลักษมี ปลั่งแสงมาศผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า

ในฐานะที่ วว. เป็นองค์กรหลักของประเทศไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ยั่งยืน โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้แพร่หลาย เป็นที่ยอมรับด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดัน สร้างคนดีและคนเก่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการต่อยอดปัญญา เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิตรวมทั้งสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้บริษัท บางจากฯ และ วว. ยังร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสนับสนุน การพัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการให้ตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการและตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับโครงการนำร่อง คือ การสานพลังมอบนวัตกรรมแปรรูปข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ในโครงการสนับสนุนข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ของ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จังหวัดเชียงรายโดย วว. จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรของโรงเรียนชาวนา (ไร่เชิญตะวัน) และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่วนบริษัท บางจากฯ จะสนับสนุนช่องทางการตลาด และส่งเสริมการจัดจำหน่ายต่อไป

นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางและสหกรณ์ชาว สวนยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ภาคใต้ โดย วว. จะนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่น้ำยางพารา อาทิ ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา และบริษัท บางจากฯ จะสนับสนุนช่องทางการตลาด

อนึ่ง ในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรและสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยนำนวัตกรรมเข้าช่วยสนับสนุน ยกระดับให้เป็นสินค้าดีเด่นประจำท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในและต่างประเทศ และสามารถพัฒนาจากวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กให้กลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise)ที่มีความเข้มแข็ง ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิตสินค้าสำเร็จรูป จนถึงการวางแผนการตลาด เพื่อความยั่งยืน

 

บางจากฯ วว. สานพลังประชารัฐ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน เริ่มโครงการแปรรูป เพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์จากท่าน ว.วชิรเมธี

เมื่อวันที่ 29กรกฎาคม 2559 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ชุมชน ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือการดำเนินงานระหว่าง บมจ.บางจากฯ – วว. และไร่เชิญตะวัน ในการพัฒนาเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

ความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ โดยใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเป็นการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และสหกรณ์ชุมชนแต่ละหน่วยงานดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ โดยใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นไว้ ตลอดระยะเวลา 2 ปี

โดยบริษัท บางจากฯจะเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันสำหรับ วว. จะมีหน้าที่นำองค์ความรู้และผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ยังร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการและกิจกรรมของ วว. และ บางจากฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานที่ตกลงดำเนินการเพิ่มเติม

นาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) กล่าวว่า

 

สำนักสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2335-4557, 0-2335-4658

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

โทร. 0-2577-9000