เคทีซีร่วมเป็นสะพานบุญ เปิดให้สมาชิกร่วมทำบุญ

เคทีซีร่วมเป็นสะพานบุญ เปิดให้สมาชิกร่วมทำบุญ

“โครงการหล่อพระพุทธรูปประจำวัน พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับ “โครงการหล่อพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสมาชิกเคทีซีสามารถร่วมทำบุญผ่านกล่องบุญที่เคทีซีทัชทั้ง ๑๙ สาขา ตั้งแต่วันนี้ - ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ทางวัดภาวนาภิรตารามจะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดหล่อพระพุทธรูปครั้งนี้ก่อนนำไปประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. พระพุทธรูปปางนาคปรก เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก ๖๑ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๒. พระพุทธรูปปางนาคปรก เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก ๔๕ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ พร้อมทั้งถวายระฆัง และพระไตรปิฏกไทยบาลี จำนวน ๑ ชุด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดนาควันธรรมทูตมหาวิหาร เมืองนาคปูร์ รัฐมหาราษฎระ

สาธารณรัฐอินเดีย

๓. พระพุทธรูปปางลีลา เนื้อทองเหลือง สูง ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๑ องค์ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระเจ้าอโศกมหาราชพุทธวิหาร เมืองนาคปูร์ รัฐมหาราษฎระ สาธารณรัฐอินเดีย

นอกจากนี้ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระนาคปรกเนื้อทองคำ สูง ๓.๕๐ x ๒ ซม. จำนวน ๑ องค์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการหล่อพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ มอบให้กับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และนำทูลเกล้าฯ ถวายตามอัธยาศัยพร้อมกับถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อสำริดหุ้มทองคำบริสุทธิ์หน้าตัก ๙ นิ้ว จำนวน ๑ องค์หลังโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC Phone โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๕-๕๐๐๐ หรือที่www.ktc.co.th

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 0-2828-5057

สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 0-2828-5732

จินุชนันท์ สุขสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2828-5085

โทรสาร 0-2828-5046

อีเมล์ [email protected]