ประเดิมปี 58 เบี้ยประกันชีวิตรับเดือนมกราคม เติบโต 9.5 %

ประเดิมปี 58 เบี้ยประกันชีวิตรับเดือนมกราคม เติบโต 9.5 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม ทั้งสิ้น 41,568.08 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.51

นางบุษรา  อึ๊งภากรณ์  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า  ในการพิจารณาข้อมูลสถิติของธุรกิจประกันชีวิต สมาคมจะพิจารณาแยกเป็น 2 กรณี คือ ประการแรกจะพิจารณาถึงขนาดของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) รวมกับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป (Renewal Premium) โดยจะมีการพิจารณาถึงอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตประกอบด้วย และประการที่สอง จะพิจารณาถึงการขยายงานของบริษัท จะพิจารณาจากการเติบโตเฉพาะเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่หมายถึง เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก (First Year Premium) รวมกับเบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียว (Single Premium) สถิติเบี้ยประกันชีวิตรับ เดือนมกราคมของปี 2558 ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยได้รวบรวมจากบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท มีดังนี้

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม เดือนมกราคม 2558

     มีทั้งสิ้น 41,568.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 9.51 บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงสุด หรือมีขนาดใหญ่สูงสุด 7 อันดับแรก คือ

                      อันดับที่ 1 บจ.เอ.ไอ.เอ. จำนวน 9,226.59 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 22.20  

                      อันดับที่ 2 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 6,294.20 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 15.14

                      อันดับที่ 3 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จำนวน 5,702.88 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 13.72

                      อันดับที่ 4 บมจ.ไทยประกันชีวิตจำนวน 4,679.23 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 11.26 

                      อันดับที่ 5 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 3,862.05 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 9.29

                      อันดับที่ 6 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 3,560.84 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 8.57

                      อันดับที่ 7 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำนวน 2,291.50 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 5.51

รวม 7 อันดับแรก ครองสัดส่วนการตลาดร้อยละ 85.69 และอีก 17 บริษัทที่เหลือครองสัดส่วนการตลาด   ร้อยละ 14.31

 

  เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ เดือนมกราคม 2558 

    มีทั้งสิ้น 10,947.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 4.57 บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่สูงสุด หรือมีการขยายงานสูงสุด 7 อันดับแรก คือ

                      อันดับที่ 1 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 2,286.74 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 20.89  

                      อันดับที่ 2 บจ.เอ.ไอ.เอ. จำนวน 2,020.80 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 18.46

                      อันดับที่ 3 บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 1,375.49 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 12.56 

                      อันดับที่ 4 บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 1,185.06 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 10.83 

                      อันดับที่ 5 บมจ.ไทยประกันชีวิต จำนวน 1,007.81 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 9.21

                      อันดับที่ 6 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จำนวน 655.65 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 5.99

                      อันดับที่ 7 บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำนวน 482.98 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 4.41

 

ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน 30,620.83 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.61 โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 88 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญของการประกันชีวิตเป็นอย่างดี จากงานแถลงข่าว “ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2557 และแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 2558” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย รายงานเบี้ยประกันชีวิต ณ สิ้นปี 2557 รวมทั้งสิ้น 503,851 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตถึงร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปี 2558 สมาคมคาดว่าธุรกิจประกันชีวิตจะยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 13 เบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 571,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว สถานการณ์ทางการเมืองที่ดีขึ้น และผลจากการแข่งขันการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนของบริษัทประกันชีวิต การออกผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับชั้น การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการให้ความสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตของหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงสิทธิผลประโยชน์ทางภาษีที่ผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในปี 2558

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์    0-2679-8080 ต่อ 531,532 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก www.tlaa.org/2012/statistics.php