ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิตยสารแพรว จัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

    

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิตยสารแพรว ได้จัดทำฉบับในวาระพิเศษเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดยภายในเล่มได้รวบรวมพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พร้อมเรื่องราวประทับใจที่หาชมได้ยากไว้ในฉบับประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558

     

พร้อมกันนี้ นิตยสาร แพรว ได้เรียนเชิญศิลปินไทยจำนวน 29 ท่าน อันประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินมีชื่อ ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะและจัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าหญิงในดวงใจของคนไทยที่ทรงสนพระทัยงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งสิ้น 32 ผลงาน อันได้แก่

๑. ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

๒. คุณช่วง มูลพินิจ

๓. คุณชัย   ราชวัตร

๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร

๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  

๖. อาจารย์ปัญญา   วิจินธนสาร

๗. ศาสตราจารย์ถาวร   โกอุดมวิทย์

๘. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข

๙. คุณวราวุธ ชูแสงทอง

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์   ดาเกลี้ยง

๑๑. คุณเกริกบุระ ยมนาค

๑๒. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง

๑๓. คุณไกรศักดิ์   จิรชัยสกุล

๑๔. รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

๑๖. คุณธีระวัฒน์   คะนะมะ

๑๗. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ

๑๘. อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 

๑๙. คุณนิติกร กรัยวิเชียร

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพเนตร์   แย้มมณีชัย

๒๑. อาจารย์จินตนา   เปี่ยมศิริ

๒๒. อาจารย์เนติกร ชินโย

๒๓. อาจารย์ชัยรัตน์   แสงทอง

๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต  

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล  

๒๖. อาจารย์มานะ เอี่ยมวัฒนะ

๒๗. อาจารย์ธนฤทธิ์   ทิพย์วารี

๒๘. คุณบุญมี แสงขำ

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์

    

งานนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จะจัดแสดง Hall of fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2558 พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตลอดการจัดแสดงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีผู้ร่วมสนับสนุน ได้แก่ คุณชฎาทิพ จูตระกูล แห่งศูนย์การค้าสยามพารากอน, คุณตัน ภาสกร นที, คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), คุณประภาส ทองสุข ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ คุณจารุวัตร เตชะวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัดและ บริษัท ลานนาไม้อัดไทย จำกัด รายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปกรรม นำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย