30 เม.ย. หลักสูตร “PR Communication Strategies in a Crisis 7

30 เม.ย. หลักสูตร “PR Communication Strategies in a Crisis 7

วิเคราะห์กรณีศึกษาวิกฤต Talk of the town ในการบริหารความเสี่ยง การเตรียมพร้อม การรับมือและการบริหารวิกฤต

หลักสูตร “PR Communication Strategies in a Crisis 7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในภาวะวิกฤต” 

วิเคราะห์กรณีศึกษาวิกฤต Talk of the town ในการบริหารความเสี่ยง การเตรียมพร้อม การรับมือและการบริหารวิกฤต

เนื้อหา
Issue Management
-การบริหารประเด็นเพื่อป้องกันวิกฤตขององค์กร
-การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการกำหนดประเด็นสาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กร
Crisis Management
-หลักการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
-การสื่อสารในภาวะวิกฤตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดย ผศ. ดร. ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สื่อสารรับมือกับวิกฤตอย่างไรเอื้อประโยชน์ต่อภาพลักษณ์องค์กร
คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)


บรรยายโดย
ผศ. ดร. ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี สาทรใต้

ค่าอบรมหลักสูตรละ 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/04.30-PRinCrisis/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล