สรุปผลงานโครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง

สรุปผลงานโครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 1 ปี พร้อมเสวนาเปิดมุมมองในหัวข้อ “รับรู้ และเข้าใจ การละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยไม่ใช่เรื่อง เล่นๆ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงที่มาของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย จากนั้น ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทตูสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย คุณปีเตอร์ ฟาวเลอร์ ผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกอกเฉียงใต้ ขึ้นกล่าวรายงานภาพรวมของโครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง ในฐานะองค์กรผู้ริเริ่มโครงการ พร้อมมีการสรุปผลการดาเนินงานทั้งหมดจาก บริษัทไร้ท์แมน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง โครงการ ในรูปแบบดิจิตอลออนไลน์ โดยผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ พบว่ามีผู้ที่สนใจติดตามโครงการเป็นจำนวนมาก เป็นนิมิตหมายอันดี อาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธ์ได้ในอนาคต ทั้งนี้การโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง เกิดมาจากความร่วมมือกันขององค์กรต่าง ๆ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย    กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย (TECA)  

บริษัท ทรูวิชันส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท โมชั่น พิคเจอร์ส แอสโซซิเอชั่น (ประเทศไทย)  จำกัด (MPA) และ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จำกัด ผนึกกำลังกันในการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ และผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน  ตระหนักถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความสำคัญกับปัญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นพิเศษ ด้วยหวังว่าคนรุ่นใหม่ ตลอดจนผู้ใช้งานสื่อออนไลน์จะได้รับรู้ถึงปัญหา และผลเสียของการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมสร้างสรรค์สังคมที่มีการเคารพสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในประเทศ และสร้างภาพลักษณ์อันดี ให้แก่ประเทศไทยต่อไป

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสร้างสรรค์ชั้นของประเทศไทย ตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ ผู้ร่วมโครงการ อาทิ คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ผู้อำนวยการการประจำประเทศไทย บริษัท โมชั่น พิคเจอร์ส แอสโซซิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  (MPA) และ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  คุณพิเศษ จียาศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย(TECA)  และคุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดมาร่วมเสวนาในหวั ข้อ “รับรู้และเข้าใจ การละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับทิศทางการจัดการปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยต่อไป

การประเมินผลของโครงการ “ โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง” ทางโซเชียล มีเดียเพื่อลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ในประเทศไทย

สรุปผลการรายงานฉบับนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากผลการประเมินโครงการ “ โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง ” ซึ่งเป็นแคมเปญเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์   มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงผลเสีย   และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์   แคมเปญนี้ดำเนินการ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทแรพพิดเอเชียเป็นผู้ทำาการประเมินผลเรื่องการสร้างความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนทั่วไป

การละเมิดลิขสิทธิ์มีความรุนแรงในประเทศไทย

อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ในประเทศไทยโดยรวมมี ประมาณ 76% และเกือบ 50% ละเมิดลิขสิทธิ์ทุก ๆ   เดือนหรือมากกว่านั้น และมากกว่าหนึ่งในสี่ของทั้งหมดละเมิดลิขสิทธิ์บ้างตามแต่โอกาสมีเพียงประมานหนึ่งในสี่ที่ตอบว่าไม่เคยละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงการแพร่กระจายของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนมากจะทำเป็นประจำ อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน   ซึ่งเพลง และหนังมี อัตราเฉลี่ยที่สูงกว่า โดยหนึ่งในสามมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นประจำส่วนการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และรายการโทรทัศน์มีประมาณ 45% โดยการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์มีการละเมิดมากกว่าลิขสิทธิ์ทั่วไป

ผลของโครงการบนโซเชียลมีเดียเป็นไปในทางที่ดี

โครงการโหลดเล่น ๆ   ก็เป็นเรื่อง ได้จัดทำเว็บไซต์และเฟสบุ๊คแฟนเพจขและได้มีการใช้โฆษณาบิททอเรนท์ปลอม   รวมถึงวิดีโอไวรัลในการดึงคนเข้ามาภายในเว็บไซต์   ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผลเสียและความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธ์ทางออนไลน์ผ่านทางคลิปวีดีโอ และบทความบนเว็บไซต์   ทั้งนี้มีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 80% มีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อกิจกรรม   เช่น การกด ‘ ถูกใจ ’ การคอมเมนต์   การกดแชร์ และการร่วมเล่นเกมส์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ แฟนเพจประมาน 58 % เคยเข้าชมเว็บไซต์ โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง 51 % และเคยอ่านบทความอย่างน้อยหนึ่งบทความ สำหรับคลิปวีดีโอ   ได้รับความนิยมมากกว่า โดยผู้เข้าชมประมาณ 59 % เคยดูคลิปอย่างน้อยหนึ่งคลิป ส่วนวิดีโออนิเมชั่น มีผู้เข้าชมประมาณ 43 %