สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สสท.ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สสท.ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ฝั่งซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. (ฝั่งขวา) ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สสท. เพื่อร่วมกันยกระดับขีดความสามารถ สร้างเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

Rungarun Rangsiyawong

Public Relations Officer

Thailand Productivity Institute

Tel: 02 619 5500 # 405

Fax: 02 619 8070 , 02 619 8096

Mobile: 08 6999 5456

E-mail: [email protected]