25 ก.พ. “ทำงานเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

25 ก.พ. “ทำงานเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

อบรมด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมในการเรียนรู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เนื้อหา

            ค้นหาเป้าหมายในการทำงาน เพื่อโฟกัสการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

            6 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ PPCO* (6 Fs’ of CPSI : Creative Problem Solving Institute) เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ในการทำงานที่ดีขึ้น 

            วิเคราะห์เมตริก Impact, Scope และ Consequence ความสำคัญ ความเร่งด่วนของงาน

            การทำงานหลายงานคู่ขนานไปพร้อม ๆ กันให้ประสบความสำเร็จโดยประยุกต์จากศาสตร์ด้าน PERT/CPM

            เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการคนแต่ละบุคลิกภาพ ตามหลักทฤษฎี DiSC: Dominance (ควบคุม), Influent (ชักจูง), Steady (นิ่งๆ), Conscientious (รอบคอบ)

            ค้นพบ 2 ปัญหาในการทำงาน Do it Problem และ Fix it Problem

            5 ขั้นตอนการพัฒนาตนเองเชิงรุก

•          หาความสามารถที่เป็นจุดแข็งตามธรรมชาติที่แท้จริง

•          นำจุดแข็งมาทำให้เป็น Performance ในการทำงาน

•          ค้นพบจุดอ่อนของตน และบริหารจุดอ่อนที่พบ

•          กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อนำจุดแข็งของตนมาใช้ให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม

•          สร้างนิสัยถาวรที่ดีให้ตนเองอย่างต่อเนื่อง

            ค้นพบไอเดียใหม่ๆเพื่อเพิ่ม Employee Engagement และกลยุทธ์ที่นำไปสู่ Happy Workplace, Strength-Based Organization  และ Innovative Organization

 

บรรยายโดย

อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

ประสบการณ์วิทยากรกว่า 20 ปี


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รูปแบบการอบรม

50 % ทฤษฎี

 35 % กิจกรรมกระตุ้นต่อมคิด

15 % ถาม-ตอบ


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก
http://www.bangkokbiznews.com/training/ProactiveWorking-Feb25/Outline.pdf


สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลด 10%

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%สำหรับนิติบุคคล